Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
 z siedzibą w 76- 200 Słupsk, ul. Wróblewskiego 5.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 59 8418557  lub adresem email ido@powiat.slupsk.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji Pani/Pana podopiecznego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce – - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.