Nabór nauczyciela muzyki do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4. Wymagane dokumenty:

Klauzule informacyjne dla kandydatów na pracowników dostępne są na stronie internetowej www.bursa-ustka.infocity.pl.

5. Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, bądź osobiście w sekretariacie ośrodka w godz. 8:00 – 15:00.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2020 r.

Oferty, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane.

6. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata.

7. Dokumenty zawarte w ofertach kandydatów niewybranych będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.