deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mos.ustka.pl.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20.05.2021

Metoda przygotowania oświadczenia: 20.05.2021

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 20.05.2021

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Duda-Banach, adres poczty elektronicznej mos@mos.ustka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 814 40 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej mos@mos.ustka.pl.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/ jednostek/ osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Małgorzata Duda-Banach

Adres e-mail podmiotów/ jednostek/ osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

mos@mos.ustka.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/ jednostek/ osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

(59) 814 40 49

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676