Organy MOS

Organami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce są:

 

1) Dyrektor,

2) Rada pedagogiczna,

3) Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

4) Samorząd wychowanków.

 

Kompetencje dyrektora ośrodka:.

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą ośrodka oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) organizuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

 

 

Kompetencje rady pedagogicznej:

1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole i placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, jeżeli została utworzona;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką poprzez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

W skład Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor,

b) wicedyrektor,

c) wychowawcy grup,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) wychowawcy klas,

g) nauczyciele.

 

Do zadań Zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy w szczególności:

1) analiza postępów wychowanka,

2) okresowa ocena sytuacji wychowanka,

3) analiza stosowanych metod pracy z wychowankiem i ich efektywność,

4) ocena dotychczasowych postępów i osiągnięć wychowanka,

5) wnioskowanie do dyrektora placówki o przeniesienie wychowanka do innego MOS,

6) wnioski do rady pedagogicznej o skreślenie wychowanka z listy,

7) opracowanie i ewaluacja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego

8) ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w ośrodku;

9) ustalenie na wniosek rodziców albo pełnoletniego wychowanka zakresu współpracy środka z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka.Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.