Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
2015/2016
Galeria
Gimnazjum nr 2
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Ewaluacje
Ewaluacja zewnętrzna 2015
Koła zainteresowań
Koło Teatralne
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI

 

Logo MOS WWW.MOS.USTKA.PL

Charakterystyka placówki

Ośrodek jest publiczną placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży, która z powodu niedostosowania społecznego i trudności w uczeniu się może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Organem prowadzącym ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego, a Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Słupskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dydaktyczno - wychowawczą i obejmuje:

  1. gimnazjum dla uczniów klas I-III w maksymalnej liczbie 72 osób, po dwa oddziały dla każdej klasy,
  2. grupy wychowawcze w ogólnej liczbie 72 osób,
  3. podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Obowiązek szkolny, w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizują wychowankowie w wieku od 13 do 18 roku życia, klasa szkolna nie może przekroczyć liczby 12 uczniów, a godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Celem placówki jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej uzależnieniem. Cel, o którym mowa realizowany jest we współpracy z rodzicami wychowanków (prawnymi opiekunami), instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami.

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wychowankowie przyjmowani są na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych popartych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przezwłaściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 

wersja do druku pobierz plik 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 320699