Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W USTCE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – 1/2 etatu
- na czas określony.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych

– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w październiku 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

 1. I.        Odpowiedzialność na ww. stanowisku

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli:

a)      zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

 1. II.      Wymagania niezbędne:  (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. III.    Wymagania  dodatkowe:
  1. znajomość zagadnień finansowych sektora jednostek samorządu terytorialnego oraz zagadnień
   z zakresu przepisów prawa:

a)      o finansach publicznych,

b)      w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

c)      w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

d)      w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych,

e)      w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

f)       o rachunkowości,

g)      o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

h)      o podatku dochodowym od osób fizycznych,

i)        o systemie ubezpieczeń społecznych,

j)        o podatku od towarów i usług,

k)      o ochronie danych osobowych,

l)        o samorządzie terytorialnym,

m)   przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych i wynagradzania nauczycieli,

 1. znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,  
 3. znajomość programów finansowo-księgowych (ZETO, Woltres Kluwer),
 4. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 1. IV.   Zakres wykonywanych zadań:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych,
  5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
  6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
  7. kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,
  8. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
  9. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
  10. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  11. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
  12. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawiązanych przez placówkę,
  13. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  14. wystawianie faktur,
  15. nadzór nad pracownikiem kadr,
  16. sporządzanie list płac oraz dokumentacji rozliczeniowej ZUS oraz podatku dochodowego,
  17. rozliczanie podatku VAT,
  18. sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu wynagrodzeń oraz środków trwałych,
  19. sporządzanie sprawozdań PFRON.
 2. V.     Informacja o warunkach pracy:
  1. Umowa na czas określony do dnia 31.08.2019 r.,
  2. Norma dobowa czasu pracy wynosi 4 godzin,
  3. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi 20 godzin,
  4. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 26-go dnia każdego miesiąca,
  5. Rozpoczęcie pracy: lipiec 2019 r.

 

 1. VI.   Wymagane dokumenty i oświadczenia
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  4. kserokopie świadectw pracy, jeśli takie posiada (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie kandydata o stażu pracy w przypadku trwającego stosunku pracy,
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych iżekorzysta zpełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
  9. oświadczenie kandydata, żenie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie zdnia17grudnia 2004 roku oodpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1311),
  10. podpisane oświadczenie o treści - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922).

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin: do 15 lipca 2019 r. godz. 15.00.
 2. Sposób:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem kandydata w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. Wróblewskiego 5,

lub przesłać pocztą na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5

z dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r. godz. 15.00 – decyduje data wpływu do sekretariatu ośrodka.

 

 1. IX.    Inne informacje
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2019 r. o godz. 13.00
  3. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.
   z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
  4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
  5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
  6. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
  7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce – http://bursa_ustka.infocity.pl  oraz na tablicy informacyjnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
  8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59-814-40-49
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Łukasz Stanisławski
Udostępnił: Joanna Kowalska (2019-07-04, godz. 09:14)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-07-04, godz. 09:16)
Nazwa plikuRozmiar
SKM_C3110190705085600.pdf3 292,23 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 403609