Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

I. POSTANOWIENIA   OGÓLNE:

 

§ 1.

 

1.     Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  jest  publiczną  placówką  dydaktyczno - wychowawczą  , w  skład  której  wchodzą  :                                                   

1) gimnazjum  dla  uczniów  klas  I - III  w  liczbie  od  30  do  36

2) internat  dla  wychowanków  w  liczbie  30  do  36 .

 

§ 2.

 

Siedzibą  ośrodka  jest  miasto  Ustka , ul. Wróblewskiego  5.

 

§ 3.

 

Organem   prowadzącym  ośrodek  jest  Rada  Powiatu  Słupskiego.             

 

§ 4.

 

Organem sprawującym   nadzór pedagogiczny  jest Pomorski Kurator Oświaty  w  Gdańsku

 

II. CELE  I   ZADANIA  PLACÓWKI:

                                           

§ 5.

 

1. Celem  placówki  jest  udzielanie  specjalistycznej  pomocy      

psychoedukacyjnej    młodzieży    niedostosowanej  społecznie lub  zagrożonej  uzależnieniem .

2. Cel  o  którym  mowa  w  ust. 1. realizowany  jest  we  współpracy 

     z  rodzicami  wychowanków ( prawnymi  opiekunami ) , instytucjami powołanymi  do  zwalczania  patologii  oraz  sądami .

 

§ 6.

 

1. Do  zadań  Młodzieżowego  Ośrodka   Socjoterapii  należy   eliminowanie przyczyn  i  przejawów  zaburzeń  zachowania  oraz  przygotowanie wychowanków  do  życia  zgodnego  z  obowiązującymi  normami społecznymi  i  prawnymi.

2. Zadania , o których  mowa w  ust. 1 . realizowane    poprzez :

1)     organizowanie  zajęć dydaktycznych , profilaktyczno-wychowawczych ,  terapeutycznych  i  socjalizacyjnych , 

2)     wspomaganie  w  zakresie  nabywania  umiejętności  życiowych , ułatwiających funkcjonowanie społeczne , organizację specjalistycznych  działań  socjoterapeutycznych   umożliwiających  zmianę  postaw  i osiągnięcie pozytywnych, trwałych zmian w  zachowaniu  wychowanków,

3)     wspieranie  rodziców  ( prawnych  opiekunów ) w pełnieniu  funkcji  wychowawczej  i  edukacyjnej , w  tym  w  rozpoznawaniu , wspomaganiu i rozwijaniu  potencjalnych  możliwości  dzieci i  młodzieży,

4)     udzielanie  pomocy  rodzicom ( prawnym  opiekunom ) wychowawcom i  nauczycielom  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  niezbędnych  we  wspieraniu  rozwoju  młodzieży , w  szczególności  w  zakresie  unikania  zachowań  ryzykownych ,

5)     pomoc  w  planowaniu  kariery  edukacyjnej  i  zawodowej , z  uwzględnieniem  możliwości  i  zainteresowań  wychowanków  oraz  współpracy  w  tym  zakresie  z  rodzicami ( opiekunami  prawnymi ), szkołami oraz  ośrodkami  pomocy  społecznej  i  innymi  instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania  wychowanka ,    

6)     podejmowanie  działań  interwencyjnych  w  przypadku  zachowań  wychowanków  zagrażających  ich  zdrowiu  lub  życiu ,

7)     ośrodek  nie  zapewnia  innej  niż  doraźna - w  oparciu  o  lokalną  służbę  zdrowia - pomocy   medycznej ani  farmakologicznej , w  związku  z  tym   nie  przyjmuje  osób  wymagających  systematycznej   opieki  lekarskiej - w tym psychiatrycznej -  lub  systematycznej   pomocy  farmakologicznej .

 

 

III.  ORGANY  PLACÓWKI

                                             

§ 7.

 

1. Organami  Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii  w  Ustce  są :

1)     dyrektor  ośrodka ,

2)     rada  pedagogiczna ,

3)     zespół  wychowawczy ,

4)     rada  rodziców ( jeżeli  została utworzona ),

5)     samorząd  wychowanków ( jeżeli  został  utworzony ) ,

2. Statut  ośrodka  zapewnia  każdemu  z  organów  możliwość  działania i  podejmowania  decyzji  w  ramach  swoich  kompetencji  określonych odrębnymi  przepisami .

  

§ 8.

 

1. Kompetencje  dyrektora  ośrodka  określa  Ustawa  o  systemie  Oświaty i  Ustawa  Karta  Nauczyciela  oraz  Kodeks  Pracy .

1)  dyrektor kieruje  bieżącą  działalnością  dydaktyczno - wychowawczą ośrodka  oraz  reprezentuje  placówkę  na  zewnątrz ,

2) sprawuje  nadzór pedagogiczny  ,

3) organizuje  opiekę  nad  wychowankami  i  stwarza  warunki  ich harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania prozdrowotne ,

4) realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej   podjęte  w  ramach  jej kompetencji  stanowiących,

5) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  placówki i  ponosi  odpowiedzialność   za  ich  prawidłowe  wykorzystanie ,

6) dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych nauczycieli , wychowawców  oraz  innych  pracowników  placówki ,

7) dyrektor  przedstawia  radzie  pedagogicznej - nie  rzadziej  niż  dwa  razy w  roku  szkolnym - ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje  o  działalności  placówki .                                             

                                                            

§ 9

 

1. Kompetencje  rady  pedagogicznej  określa  Ustawa  o  Systemie  Oświaty,

    a  w  sposób  szczegółowy  jej  regulamin .

1)     rada  pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  ośrodka  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących  kształcenia , wychowania  i  opieki ,

2)     w  skład  rady  pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  pracownicy  pedagogiczni , w  tym  psycholog  i  pedagog , zatrudnieni  w  ośrodku ,

3)     przewodniczącym  rady  jest  dyrektor  ośrodka ,

4)     zwyczajne  posiedzenia  rady  pedagogicznej    zwoływane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego , pod  koniec  każdego  semestru w  związku  z  zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  gimnazjum  , po  zakończeniu   rocznych  zajęć  szkolnych  ,

5)     posiedzenia  plenarne  mogą  być  organizowane  z  inicjatywy  dyrektora  ośrodka , na  wniosek  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny , organu  prowadzącego  placówkę lub  co najmniej  1/3  członków  rady  pedagogicznej ,

6)     rada  pedagogiczna  może  powołać  ekspertów  spoza  swojego  grona  do  oceny  niejasnej  lub  spornej  sprawy ,

7)     przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  rady  pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  posiedzenia  rady  i  porządku  zebrania ,

8)     do  kompetencji  stanowiących  rady  pedagogicznej  należy :

a) zatwierdzenie  planu  pracy  placówki ,

b) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych  w  placówce  ,

c) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  klasyfikacji  i  promocji  uczniów

d) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  usunięcia  wychowanka z  ośrodka

9)     do  kompetencji  opiniujących  rady  pedagogicznej  należy : 

a) opiniowanie  wniosków  dyrektora  o  przyznanie  pracownikom pedagogicznym  nagród , odznaczeń  i  innych  wyróżnień ,

b) organizacja  pracy  placówki  - w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć lekcyjnych  i  pozalekcyjnych ,

c) projekt  planu  finansowego placówki ,

d) propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  oraz wychowawcom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia zasadniczego  i  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych , wychowawczych  i  opiekuńczych ,

    10) rada  pedagogiczna  przygotowuje  projekt  statutu  placówki  lub  jego zmian ,

    11) rada  pedagogiczna  może  wystąpić  do  Starosty  Powiatu   Słupskiego o  odwołanie  z  funkcji  dyrektora  lub  do  dyrektora  o  odwołanie pracownika  z  funkcji  kierowniczej ,

   12) uchwały  rady  pedagogicznej  podejmowane    zwykłą  większością głosów , w  obecności  co  najmniej  połowy  jej  członków ,

   13) rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności  ,

   14) zebrania  rady    protokołowane  ,

   15) członkowie  rady  pedagogicznej  zobowiązani    do  nie  ujawniania spraw poruszanych  na  posiedzeniu  rady  pedagogicznej  , które  mogą naruszać  dobro  osobiste  uczniów  lub  ich  rodziców  a  także nauczycieli  i  innych  pracowników  placówki .   

                                       

                                                              § 9

 

1. Kompetencje  zespołu  wychowawczego   określa   jego   regulamin  .

1)     w  skład  zespołu wchodzą  : 

a) dyrektor ,

b) wychowawcy  grup ,

c) pedagog ,

d) psycholog ,

e) wychowawcy  klas

2)     w  szczególnych  sytuacjach , w  celu  pogłębienia  wiedzy  o  sytuacji  wychowanka , do  udziału  w  posiedzeniu  zespołu  mogą  być  zaproszeni  nauczyciele  przedmiotów , osoby  bliskie  wychowankowi ,  sam  wychowanek , którego  dotyczy  problem  i  wynikające  z niego  decyzje  zespołu ,

3)     do  zadań  zespołu  wychowawczego  należy w  szczególności :

a) analiza  postępów  wychowanka  ,

b) okresowa  ocena  sytuacji  wychowanka ,

c) analiza  stosowanych  metod  pracy  z  wychowankiem  i  ich  .efektywność , 

d) ocena  zasadności  dalszego  pobytu wychowanka  w  placówce ,    

4)     zespół  na  posiedzenia  zbiera  się  jeden  raz  w  miesiącu , w  wyjątkowych  sytuacjach  zbiera  się  w  trybie  pilnym  ,

 

                                                             § 10

 

1. Kompetencje  Samorządu  Wychowanków  reguluje  Ustawa  o  Systemie Oświaty . Działalności  Samorządu  Wychowanków  w  sposób  szczegółowy  określa  regulamin .   

1)     wychowankowie  ośrodka  mają  prawo  do  wyłaniania  swojej  reprezentacji  w  postaci  samorządu ,

2)     samorząd  działa  na  podstawie  regulaminu  uchwalonego  przez  ogół  wychowanków  w  głosowaniu  tajnym , równym  i  powszechnym ,

3)     regulamin  nie  może  być  sprzeczny  ze  statutem  ośrodka ,

4)     samorząd  może  przedstawiać  dyrektorowi  oraz  radzie  pedagogicznej  wnioski  i  opinie  dotyczące  realizacji  podstawowych  praw  ucznia i  wychowanka   takich  jak :

a) prawo  do  zapoznania  się  z  programem  nauczania , z  jego  treścią , celem  i  stawianymi  wymaganiami ,

b) prawo  do  jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce  oraz  .funkcjonowania  na  zajęciach  pozalekcyjnych ,

c) prawo  do  redagowania  i  wydawania  gazetki  ośrodka ,

d) prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej , oświatowej , sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami i  możliwościami  organizacyjnymi  ośrodka ,

e) opracowuje  własny  plan  pracy  i  dokonuje  oceny  jego  realizacji pod  koniec  roku  szkolnego . 

 

§ 11.

 

1. Kompetencje  rady  rodziców  określają  odrębne  przepisy, a  w  sposób  szczegółowy  regulaminy  tego  organu .

1)     w  placówce  może  działać  rada  rodziców , stanowiąca  reprezentację  rodziców  wychowanków  ,

2)     rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności , który  nie   może  być  sprzeczny  ze  statutem  placówki ,

3)     rada  rodziców  może  występować  do  organu  prowadzącego  placówkę, organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  , dyrektora , rady  pedagogicznej  z  wnioskami  i  opiniami  dotyczącymi  wszystkich  spraw  placówki ,

4)     w  celu  wspierania  działalności  statutowej  placówki  rada  rodziców  może  gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych   składek  rodziców  oraz     z  innych  źródeł - zasady  wydatkowania  funduszy  określa  regulamin  rady rodziców .

 

§ 12.

 

1.Organy  ośrodka  współpracują  ze  sobą  w  celu:

1)       podejmowania  decyzji  w  granicach  posiadanych  kompetencji.

2)       umożliwienia  rozwiązywania  sytuacji  konfliktowych  wewnątrz  ośrodka.

3)       zapewnienia  bieżącej  wymiany  informacji  pomiędzy  organami  ośrodka 

        o  podejmowanych  i  planowanych  działaniach. 

2.Mediatorem  w  sporach  między  organami  ośrodka  jest  dyrektor  placówki.

 

 

IV.    ORGANIZACJA   PLACÓWKI:

 

§ 13

 

Ośrodek  prowadzi  działalność  w  ciągu  całego  roku  kalendarzowego, we  wszystkie  dni  tygodnia , jako  placówka , w  której  nie    przewidziane  ferie  szkolne .  Na  potrzeby  remontów  oraz  innych  niezbędnych  działań  organizacyjnych ,  można  wykorzystać  okresy  wolne  od  zajęć  szkolnych , poprzez  urlopowanie  wychowanków .

 

§14

 

Warunki  i  formy  współpracy  z  rodzicami ( opiekunami  prawnymi )

i  instytucjami powołanymi  do  zwalczania  patologii  oraz sądami zawiera  program  wychowawczy  i  program  profilaktyczny  realizowany  w ośrodku.

 

§ 15

 

Warunki  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym  wynikają  z  programów  opracowanych i  realizowanych  przez  pracowników  pedagogicznych  ośrodka.

 

§ 16

 

1. Ośrodek  zapewnia  wychowankom  realizację  obowiązku  szkolnego w  gimnazjum   oraz  całodobową  opiekę  w  internacie .

1)     przydział  uczniów  do  klas  odbywa  się  w  oparciu  o  dokumentację  szkolną  określającą  jaki  poziom  edukacyjny  uczeń  powinien  realizować ,

2)     wychowawca  prowadzący  klasę  jest  odpowiedzialny  za  jakość i  efekty  pracy  wszystkich  uczniów   tej  klasy ,  tak  w  zakresie  edukacyjnym   jak  i  wychowawczym  .

§ 17

 

1. Podstawową  formą  organizacyjną  w  internacie  jest grupa  wychowawcza, która  liczy  od  8  -  12  wychowanków.  

1)     skład  osobowy  grup  nie  musi  odwzorowywać  składu  osobowego  klas ,

2)     o  przydziale  do  grup  decyduje  zespół  wychowawczy  w  oparciu o  następujące  kryteria : 

a)  prognozowaną  dynamikę  procesów  grupowych  wynikającą z  planowanego  przez  wychowawcę  programu  pracy  terapeutycznej , korekcyjnej , wychowawczej , edukacyjnej  ,

b)  prognozowaną  dynamikę  indywidualnego  procesu  socjoterapeutycznego  wynikającą  z  diagnozy  wstępnej  wychowanka .

 

§ 18

 

1. Obowiązek   szkolny , w   formie  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych , realizują  wychowankowie  w  wieku  od  13  do  18  roku  życia .

2. Klasa  szkolna  liczy  od  10 - 12  uczniów .

3. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut .

4. Proces  dydaktyczny  w  ośrodku  zorganizowany  jest  na  podstawie ramowego  planu  nauczania  dla  gimnazjum  i  realizuje  materiał  edukacyjny  przewidziany  programem  MENiS  .

5. Nauczanie  języka  obcego  realizowane  jest  zgodnie  z  obowiązującą  siatką godzin  i  dotyczy  języka  angielskiego  .

6. Uczniowie  kończący  w  MOS  III  klasę  zdają   w  gimnazjum  ośrodka końcowy  egzamin  gimnazjalny .

Z  chwilą  ukończenia  gimnazjum  wychowanek  traci  prawo  do przebywania  w  MOS .

7. Podczas  zajęć  szkolnych  opiekę  nad wychowankami sprawują nauczyciele.

 

§ 19

 

1. Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  Ustce  zapewnia  wychowankom całodobową  opiekę .

2. Podczas  działań  pozalekcyjnych  opiekę  nad  wychowankami  sprawują wychowawcy.

3. Nad  wychowankami  wymagającymi  szczególnego  traktowania , opiekę sprawują   pracownicy   pedagogiczni  zgodnie  z  zaleceniami  poradni.

 

§ 20

 

Ośrodek  zapewnia  wychowankom  opiekę  zdrowotną  , zgodnie  z  zapisem  art. 92. 1  ustawy  z  dnia  7  września  1991  roku  o  systemie  oświaty ( tekst  jednolity Dz. U.  z  roku  1996  nr  67 poz. 329 z  późn. zmian. ) .

 

§ 21

 

Organizację  pracy ośrodka na dany  rok szkolny  określa  arkusz organizacyjny  opracowany  i   zatwierdzony  do realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

 

V.   WYCHOWANKOWIE

 

§ 22

 

Zasady  postępowania  przy  przyjmowaniu  wychowanków  do  ośrodka  reguluje  aktualnie  obowiązujące   rozporządzenie  Ministra   Edukacji  Narodowej i Sportu  .    

 

§ 23

 

1. Ustala  się  następujące  warunki  pobytu  wychowanka  w  ośrodku :

1)     do  ośrodka  przyjmuje  się  młodzież , uczniów  klas  gimnazjalnych , którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia ,  w  normie  intelektualnej i  zdrowotnej  ( psychicznej  i  fizycznej - wychowanka  nie  może  być  w  ciąży ) ,  mających  uregulowaną  sytuację  w  zakresie  opieki  prawnej ,  nie  skazanych  wyrokiem  sądu  za  czyny  karalne  oraz  taką , przeciwko  której  nie  toczy  się  żadne  postępowanie  sądowe ,

2)     czas  pobytu  wychowanka  w  ośrodku  uzależniony  jest  od  :

a)  rodzaju  i  głębokości   zaburzeń ,

b)  sytuacji  rodzinnej  wychowanka  i  współpracy  z  ośrodkiem  prawnych  opiekunów  wychowanka ,

c)  postępów  terapeutycznych  i  dydaktycznych  wychowanka , 

3)     przyjęcie  do  ośrodka  i rozpoczęcie  okresu  wstępnego  poprzedza   kontrakt   wstępny  określający   prawa  wychowanka  oraz  normy  obowiązujące  w  ośrodku  , nie  podpisanie  kontraktu  wstępnego   jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  pobytu  w  ośrodku ,  kontrakt  wstępny  zostaje  sporządzony  i  podpisany  po  zapoznaniu  wychowanka z  podstawowymi  normami  obowiązującymi  w  ośrodku i  zaakceptowaniu  tych  norm   przez  wychowanka ,

4)     wychowanka  obowiązuje  okres  wstępny  trwający  najdłużej  1  miesiąc, zakończeniem  okresu  wstępnego   jest  spisanie  kontraktu  określającego  cele  pobytu  wychowanka  w  ośrodku  i  sposoby   realizacji  tych  celów ,

5)     brak  gotowości  pracy  nad   realizacją  postanowień  kontraktu  przez  czas  przekraczający  1  miesiąc  jest  równoznaczny  z  rezygnacją z  pobytu  w  ośrodku ,  w  powyższym  przypadku  decyzję  o  usunięciu  wychowanka  z  MOS  podejmuje  rada  pedagogiczna  MOS  bez   postanowienia   właściwego  sądu  rodzinnego ,  

6)     podpisanie  oświadczenia   w  obecności  rodziców  (opiekunów  prawnych)  lub  pedagoga  o  zachowaniu  abstynencji  od  środków  odurzających  i  uzależniających , 

7)     przestrzeganie  zasad  regulaminu  zachowania , obowiązującego w szkole  i  internacie .

§ 24

 

1. Wychowanek   obligatoryjnie  uczestniczy  w  organizowanych  przez ośrodek    formach  działalności  takich  jak  :

1)     zajęcia   lekcyjne ,  edukacyjne , reedukacyjne  i  wyrównawcze ,

2)     zajęcia  w  grupach ,

3)     prace  porządkowe  i  samoobsługowe ,

4)     zajęcia  socjoterapeutyczne ,

5)     działania  wynikające  z  planu  pracy  ośrodka ,  planu  tygodnia  i  dnia   oraz  zaistniałych  aktualnie  sytuacji ,

6)     w  pracach  na  rzecz  ośrodka  i  środowiska .

 

§ 25

 

1. Za  rzetelną  naukę,  wzorową  postawę  i  wybitne  osiągnięcia , wychowanek jest  nagradzany  zgodnie  z  regulaminem . 

2. Za  łamanie  obowiązujących  przepisów  wychowanek  może  być  ukarany zgodnie  z  przepisami  regulaminu  ośrodka .

3. Od  decyzji  o  wymierzeniu  kary  wychowanek  ma  prawo  odwołać  się w  ciągu  7  dni  za  pośrednictwem  samorządu  wychowanków  do :

         a) od  kary wymierzonej przez   wychowawcę do  dyrektora  placówki ,

         b) od  kary wymierzonej przez  dyrektora  do  rady  pedagogicznej ,

         c) od  kary wymierzonej przez  radę pedagogiczną  do  Pomorskiego Kuratora  Oświaty   w  Gdańsku .

 

§  26

 

1.  Wydalenie  wychowanka  z  ośrodka  następuje  w  wyniku :

1)     decyzji   dyrektora  ośrodka  na  wniosek  wychowawców  lub  nauczycieli  o  braku  współpracy  wychowanka  nad  uzyskaniem  pozytywnych  zmian , po  podjęciu  uchwały  przez  radę  pedagogiczną ,

2)     drastycznego  naruszania  podstawowych  zasad   obowiązujących w  ośrodku  :

a)  używania  lub  posiadania  na  terenie  ośrodka  jakichkolwiek substancji  odurzających  ,

b)  stosowania  przemocy  fizycznej  lub  psychicznej ,

c)  podejmowania  współżycia  seksualnego  na  terenie  ośrodka lub  poza nim ,

d)  dokonywania  ucieczek  z  ośrodka  lub  też  samowolnego  oddalania się  z  terenu ośrodka ,

e) kradzieży  i  dewastacji  mienia  .

3)     o  zakończeniu  pobytu  wychowanka  w   ośrodku   dyrektor  powiadamia   w  ciągu  3  dni  roboczych  właściwy  Sąd   Rodzinny , jeżeli  wychowanek  kierowany  był  do  ośrodka  przez  tenże  sąd ,

4)     od  decyzji  o  wydaleniu  wychowanka  z  ośrodka ,  rodzicom  lub  opiekunom  prawnym  , przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  w  Gdańsku w  terminie  14  dni  od  zapoznania  się  z  decyzją , za  pośrednictwem  organu  , który  wydał  decyzję  o  usunięciu  wychowanka .

 

VI.   PRACOWNICY  OŚRODKA

 

§ 27

 

W  ośrodku  zatrudnia  się  nauczycieli,  psychologów,  pedagogów i  wychowawców  internatu  oraz  pracowników  obsługi .

 

§ 28

 

Zasady  zatrudniania   pracowników  pedagogicznych   określają  odrębne  przepisy.

§ 29

 

1. Nauczyciele   ośrodka     odpowiedzialni  za  prawidłowy  przebieg procesu  dydaktycznego  poprzez: 

1)     systematyczne  i  rzetelne  przygotowywanie  się  do  prowadzenia zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych ,

2)     dbałość  o  pomoce  dydaktyczno-wychowawcze  i  sprzęt  szkolny,

3)     wspieranie   rozwoju   psychofizycznego   uczniów , rozwijanie  ich  zdolności  oraz  zainteresowań ,

4)     obiektywne  i  bezinteresowne  ocenianie  uczniów  oraz  sprawiedliwe  ich  traktowanie,

5)     udzielanie  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych i   rozpoznawanie  potrzeb  uczniów,

6)     doskonalenie  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenie  wiedzy  merytorycznej,

7)     współdziałanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zatrudnionymi w  ośrodku  psychologami,  pedagogami  oraz  wychowawcami,

8)     prezentowanie  własnych  spostrzeżeń  i  proponowanie  działań  korekcyjnych  podczas  posiedzeń  zespołu  wychowawczego ,

9)     stymulowanie  prawidłowych   procesów  przystosowawczych  do  pracy   w  systemie  klasowo-lekcyjnym   i  procesów  integracyjnych  w  klasie ,

10)stały  kontakt  z  wychowawcą  prowadzącym  każdego  z  powierzonych sobie  uczniów  w  celu  przekazywania  bieżących  informacji dotyczących  funkcjonowania   wychowanka  w  szkole  oraz  ustalenia metod  i   kierunków  działania  wobec  niego ,

11)sprawowanie  opieki  nad  powierzonymi   uczniami  podczas  trwania lekcji  ,

12)nauczyciel  kończący  w  danym  dniu  swoje  zajęcia  przekazuje uczniów  wychowawcy ,  w  przypadku  nieobecności  wychowawcy niezwłocznie  zawiadamia  o  tym  dyrektora  ośrodka ,

13)prowadzenie dokumentacji  z  przebiegu  pracy dydaktyczno -..wychowawczej.

 

§ 30

 

1. Psycholodzy  wspomagają  działania pozostałych  pracowników  .pedagogicznych  poprzez:     

1)     systematyczną  pracę  z  wychowankami  wymagającymi  pomocy  psychologicznej,

2)     kontakt  z  placówkami  prowadzącymi  głęboką  terapię  i  w  miarę   potrzeb  kierowanie  do  nich   wychowanków  ośrodka,

3)     organizowanie   wraz   z   pedagogami   specjalistycznych   zajęć dla  wychowanków  i  kadry  ośrodka,

4)     prowadzenie obserwacji  i  badań  psychologicznych , służących  poznaniu  każdego  wychowanka , wykrywanie przyczyn  i  źródeł  zaburzeń  rozwojowych  oraz  niepowodzeń  szkolnych  ,

5)     określenie  kierunku  i  programu  oddziaływań   terapeutycznych ,  wychowawczych  i  resocjalizacyjnych ,  jak  również  opracowanie  prognozy  rozwojowej ,

6)     konsultowanie  wyników  badań  i  obserwacji  z  odpowiednimi  specjalistami  i  pracownikami  pedagogicznymi ,

7)     sprawowanie indywidualnej  opieki  nad  wychowankami  mającymi  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia  w  ośrodku ,

8)     prowadzenie dokumentacji  przewidzianej odrębnymi  przepisami .

 

§ 31

 

1. Pedagodzy   organizują i prowadzą  zajęcia  specjalistyczne i wychowawcze oraz:

1)       współdziałają  w  sprawach  wychowanków  z  administracją  oświatową ,   policją  i  wymiarem  sprawiedliwości ,

2)       podejmują  działania  zmierzające  do  uregulowania  sytuacji  prawnej ,  majątkowej  i  mieszkaniowej  wychowanków,

3)       współpracują ze  wszystkimi pracownikami  ośrodka  w  celu  integracji  oddziaływań  wobec  wychowanków ,

4)       organizują  współpracę  wychowawców  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  wychowanków ,

5)       prowadzą   przewidzianą  odrębnymi  przepisami  stosowną  dokumentację.

  

§ 32

 

1. Wychowawcy  zobowiązani    do :

1)     sporządzenia   kontraktu  indywidualnego  z  wychowankiem  na  czas  jego  pobytu  w  ośrodku ,

2)     uzupełniania  i  modyfikowania  elementów  kontraktu  na  bieżąco w  drodze  negocjacji ,

3)     opieki  nad  wychowankiem  i  wspierania  go  w  czasie  zajęć dydaktycznych , socjoterapeutycznych , samoobsługowych , a także w  czasie  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym  i  społecznym  ośrodka ,

4)     inspirowania  i  wspomagania  działań  zespołowych  wychowanków ,

5)     podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów w zespole , a także  poza  nim ,

6)     utrzymywanie  ciągłego  kontaktu  z  rodzicami (opiekunami  prawnymi)  wychowanka ,

7)     korzystanie  w  swojej  pracy  z  pomocy  merytorycznej  i  metodycznej  placówek  opiekuńczo - wychowawczych  i  naukowych ,

8)     przygotowania  i  realizacji  programów  autorskich  dostosowanych do  potrzeb  wychowanków ,

9)     prowadzenia  dokumentacji  pracy  z  grupą .

 

§ 33

 

Pracownicy  administracyjno - gospodarczy  Bursy  Młodzieżowej  w  Ustce   prowadzą  obsługę   Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w  Ustce .

 

§ 34

 

W  ośrodku  zatrudniającym  więcej  niż  15  pracowników  pedagogicznych może  być  utworzone  stanowisko  wicedyrektora  po  uzyskaniu  zgody  organu  prowadzącego  .

§ 35

 

Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii   prowadzi  i  przechowuje  stosowną  dokumentację  zgodnie  z  obowiązującymi   w  tym   zakresie  przepisami  .

  

 

VII.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

                                                     §  36

 

Nazwa  ośrodka  używana jest  w  pełnym  brzmieniu.  Na pieczęciach  może  być  używany  skrót  nazwy.

 

                                                      § 37

 

Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  może  posiadać  własny sztandar.

 

§ 38

 

Zasady  prowadzenia  gospodarki  finansowej  Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii  określają  odrębne  przepisy.   

 

 

 

 

Niniejszy  statut  wchodzi  w  życie  z  dniem   04  kwietnia  2005  roku .

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
statut MOS 4 kwiecień 2005.doc123,00 kBPOBIERZ (25,91 kB)
Autor dokumentu: mgr Jolanta Wójtowicz
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2004-06-16, godz. 14:17)
Modyfikacja: Alicja Rąpalska (2006-10-31, godz. 22:52)
Odwiedzin: 8511

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 693656